Câu hỏi:

13/08/2019 4,966

Quan sát thí nghiệm ở hình vẽ:

Khi cho nước vào bình tam giác chứa rắn X thì thấy có khí Y tạo thành đồng thời màu của dung dịch Br2 nhạt dần rồi mất hẳn. Chất rắn X trong thí nghiệm là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Đáp án A

X khi tác dụng với nước tạo ra chất khí làm nhạt màu dung dịch Br2

A đúng vì khí tạo ra C2H2 làm nhạt màu dung dịch Br2

B sai do không tạo khí

C sai do không tạo khí

D tạo khí CH4 không làm nhạt màu dung dịch Br2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Metyl acrylat có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 14/08/2019 50,084

Câu 2:

Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện

Xem đáp án » 14/08/2019 39,180

Câu 3:

Hiđrocacbon nào dưới đây không làm mất màu nước brom?

Xem đáp án » 14/08/2019 27,714

Câu 4:

Hợp chất C4H8 có số đồng phân anken là :

Xem đáp án » 13/08/2019 23,565

Câu 5:

Làm sạch etan có lẫn etilen thì phải:

Xem đáp án » 13/08/2019 14,883

Câu 6:

Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 13/08/2019 8,395

Câu 7:

Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử

Xem đáp án » 14/08/2019 8,040

Bình luận


Bình luận