Câu hỏi:

18/03/2020 553

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vào nhau) vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó (tỉ lệ của các tính trạng có mối tương quan với tỉ lệ các kiểu hình ở F2).

- Ví dụ: Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng × 3/4 trơn = 9/16

           Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh × 1/4 nhăn = 1/16

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c) 4 kiểu hình khác nhau.

d) Các biến dị tổ hợp.

  Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 18/03/2020 11,165

Câu 2:

Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 10,694

Câu 3:

Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống trong câu sau đây:

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng …… của các tính trạng hợp thành nó.

Xem đáp án » 18/03/2020 449

Câu 4:

Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4

Xem đáp án » 18/03/2020 385

Bình luận


Bình luận