Câu hỏi:

18/03/2020 10,525

Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

      -Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P, làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp.

      -Biến dị tổ hợp được xuất hiện trong các hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c) 4 kiểu hình khác nhau.

d) Các biến dị tổ hợp.

  Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 18/03/2020 11,063

Câu 2:

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Xem đáp án » 18/03/2020 535

Câu 3:

Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống trong câu sau đây:

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng …… của các tính trạng hợp thành nó.

Xem đáp án » 18/03/2020 425

Câu 4:

Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4

Xem đáp án » 18/03/2020 366

Bình luận


Bình luận