Câu hỏi:

18/03/2020 20,857

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

   Đoạn mạch đơn bổ sung có trình tự sắp xếp như sau:

            T– A – X – G – A – T – X – A – G

   Mạch ADN hoàn chỉnh:

Giải bài 4 trang 47 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo nguyên tắc bổ sung thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng?

a) A + G= T + X

b) A=T; G=X

c) A+ T+ G= A+ X+ T

d) A + X + T= G + X + T

Xem đáp án » 18/03/2020 29,686

Câu 2:

Nêu đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN.

Xem đáp án » 18/03/2020 6,273

Câu 3:

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được biểu hiện ở những điểm nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 4,357

Câu 4:

Tính đặc thù của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

     a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN.

     b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

     c) Tỉ lệ (A + T)/(G + X) trong phân tử ADN.

     d) Cả b và c.

Xem đáp án » 18/03/2020 3,932

Câu 5:

Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,087

Câu 6:

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại nucleotide nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?

- Giả sử Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:

- A - T - G - G - X - T - A - T - X –

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN sẽ như thế nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 269

Bình luận


Bình luận