Câu hỏi:

23/03/2020 559

Cho các phát biểu sau đây

(a). Các amin đều có tính độc hại.

(b). Các chất CH3NH2; CH3NHCH3; C2H5NH2; (CH3)3N là những chất khí và tan nhiều trong nước.

(c). Amin và aminoaxit đều có chứa nhóm - NH2.

(d). Các amin đều không tồn tại ở trạng thái rắn ở điều kiện thường.

Số phát biểu chính xác là?

Trả lời:

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(1)Glyxerol, glucozo và alanin là những hợp chất hữu cơ tạp chức.

(2)Đốt cháy bất kỳ một este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(3)Polietilen, poli(vinyl clorua) và poli(metyl metacrylat) được dùng làm chất dẻo.

(4)Nhiệt phân polistiren thu được stiren.

(5)Các tơ như nilon-6; nilon-6,6; tơ enang đều bị thủy phân trong môi trường axit.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 24/03/2020 1,872

Câu 2:

Công thức nào sau đây không thể là aminoaxit (chỉ chứa nhóm -COOH và -NH2)

Xem đáp án » 24/03/2020 1,530

Câu 3:

Anilin (C6H5NH2) tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây

Xem đáp án » 23/03/2020 1,431

Câu 4:

Cho các thí nghiệm sau:

(a)Trùng ngưng axit e-aminocaproic thu được tơ X1

(b)Đồng trùng ngưng axit terephtalic với etylen glicol thu được tơ X2

(c)Trùng ngưng axit w-amino enantoic thu được tơ X3.

(d)Đồng trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic thu được tơ X4

Các tơ X1, X2, X3, X4 lần lượt là

Xem đáp án » 23/03/2020 1,244

Câu 5:

Dãy tơ nào sau đây thuộc tơ tổng hợp?

Xem đáp án » 23/03/2020 1,149

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 24/03/2020 795

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »