Câu hỏi:

27/03/2020 83

Ba chất hữu cơ X, Y, Z mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 và có tính chất sau :

- X tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2.

- Y tác dụng được với Na và có phản ứng tráng gương.

- Z tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng được với Na.

Các chất X, Y, Z là :

Trả lời:

Đáp án D

X, Y, Z có công thức phân tử là C2H4O2.

X tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2, suy ra X là axit CH3COOH.

Y tác dụng được với Na và có phản ứng tráng gương, suy ra Y có đồng thời 2 nhóm chức là –CHO và –OH. Y có công thức là HOCH2CHO.

Z tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng được với Na, suy ra Z là este có công thức là HCOOCH3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ sau :

M→ X → X1→ PE

M→ Y→ Y1 → Y2 → thuỷ tinh hữu cơ

Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 27/03/2020 2,819

Câu 2:

Cho ba hiđrocacbon X, Y, Z. Nếu đốt cháy 0,23 mol mỗi chất thì thể tích khí CO2 thu được không quá 17 lít (đo ở đktc). Thực hiện các thí nghiệm thấy có hiện tượng như bảng sau :

Phản ứng với

X

Y

Z

Dung dịch AgNO3/NH3

Kết tủa vàng

Không có kết tủa

Không có kết tủa

Dung dịch brom

Mất màu

Mất màu

Không mất màu

Xem đáp án » 28/03/2020 1,401

Câu 3:

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3COOH, CH3OH, CH3CHO, HCOOH và các tính chất được ghi trong bảng sau:

                           Chất

X

Y

Z

T

Nhiệt độ sôi (oC)

64,7

100,8

21,0

118,0

pH (dung dịch nồng độ 0,001M)

7,00

3,47

7,00

3,88

Chuyển hóa nào sau đây không thực hiện được bằng 1 phản ứng trực tiếp?

Xem đáp án » 28/03/2020 691

Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng.

Từ chất X thực hiện chuyển hoá sau:

Xxt,t+COYxt,t+HOCH2CH2OHZxt,t+YT(C6H10O4)

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 28/03/2020 659

Câu 5:

Cho các chuyển hoá sau :

(1) X + H2t,xt Y

(2) Y + H2  t,Ni Sobitol

(3) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2t  Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3

(4) Y  t,xt E  + Z

(5) Z +  H2O as,clorophin X  + G

X, Y và Z lần lượt là :

Xem đáp án » 28/03/2020 553

Câu 6:

Cho dãy chuyển hóa sau:

CaC2+H2OXPd/PbCO3,t0H2YH2SO4,t0H2OZ

Tên gọi của X và Z lần lượt là:

Xem đáp án » 27/03/2020 401

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »