Câu hỏi:

27/03/2020 74

Bốn chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử : CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau, trong đó có hai chất tác dụng Na sinh ra H2. Hai chất đó có công thức phân tử là

Trả lời:

Đáp án A

Bốn chất đơn chức CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Suy ra công thức cấu tạo tương ứng của chúng là HCHO, HCOOH, HCOOCH3, C2H5OH hoặc CH3OCH3.

Vì HCHO và HCOOCH3 không có phản ứng với Na và trong 4 chất có 2 chất phản ứng với Na nên C2H6O có công thức cấu tạo là C2H5OH.

Vậy hai chất có khả năng phản ứng với Na là CH2O2, C2H6O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ sau :

M→ X → X1→ PE

M→ Y→ Y1 → Y2 → thuỷ tinh hữu cơ

Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 27/03/2020 2,947

Câu 2:

Cho ba hiđrocacbon X, Y, Z. Nếu đốt cháy 0,23 mol mỗi chất thì thể tích khí CO2 thu được không quá 17 lít (đo ở đktc). Thực hiện các thí nghiệm thấy có hiện tượng như bảng sau :

Phản ứng với

X

Y

Z

Dung dịch AgNO3/NH3

Kết tủa vàng

Không có kết tủa

Không có kết tủa

Dung dịch brom

Mất màu

Mất màu

Không mất màu

Xem đáp án » 28/03/2020 1,425

Câu 3:

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3COOH, CH3OH, CH3CHO, HCOOH và các tính chất được ghi trong bảng sau:

                           Chất

X

Y

Z

T

Nhiệt độ sôi (oC)

64,7

100,8

21,0

118,0

pH (dung dịch nồng độ 0,001M)

7,00

3,47

7,00

3,88

Chuyển hóa nào sau đây không thực hiện được bằng 1 phản ứng trực tiếp?

Xem đáp án » 28/03/2020 699

Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng.

Từ chất X thực hiện chuyển hoá sau:

Xxt,t+COYxt,t+HOCH2CH2OHZxt,t+YT(C6H10O4)

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 28/03/2020 672

Câu 5:

Cho các chuyển hoá sau :

(1) X + H2t,xt Y

(2) Y + H2  t,Ni Sobitol

(3) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2t  Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3

(4) Y  t,xt E  + Z

(5) Z +  H2O as,clorophin X  + G

X, Y và Z lần lượt là :

Xem đáp án » 28/03/2020 591

Câu 6:

Cho dãy chuyển hóa sau:

CaC2+H2OXPd/PbCO3,t0H2YH2SO4,t0H2OZ

Tên gọi của X và Z lần lượt là:

Xem đáp án » 27/03/2020 402

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »