Câu hỏi:

22/08/2019 24,983

Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giái phóng dân tộc bằng con đường nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang….140..SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào Đông du (1908) tan rã vì

Xem đáp án » 22/08/2019 26,218

Câu 2:

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

Xem đáp án » 22/08/2019 22,438

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây thể hiện đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh?

Xem đáp án » 22/08/2019 17,972

Câu 4:

Trong giáo dục, cuộc vận động Duy tân đã chú trọng

Xem đáp án » 22/08/2019 15,885

Câu 5:

Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là

Xem đáp án » 22/08/2019 13,975

Câu 6:

Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

Xem đáp án » 22/08/2019 11,694

Bình luận


Bình luận