Câu hỏi:

22/08/2019 22,420

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…141...SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào Đông du (1908) tan rã vì

Xem đáp án » 22/08/2019 26,208

Câu 2:

Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giái phóng dân tộc bằng con đường nào?

Xem đáp án » 22/08/2019 24,963

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây thể hiện đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh?

Xem đáp án » 22/08/2019 17,967

Câu 4:

Trong giáo dục, cuộc vận động Duy tân đã chú trọng

Xem đáp án » 22/08/2019 15,874

Câu 5:

Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là

Xem đáp án » 22/08/2019 13,950

Câu 6:

Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

Xem đáp án » 22/08/2019 11,685

Bình luận


Bình luận