Câu hỏi:

03/04/2020 8,914

Có 4 tên gọi : o-xilen; o-đimetylbenzen; 1,2-đimetylbenzen; etylbenzen. Đó là tên của mấy chất ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 03/04/2020 8,239

Câu 2:

Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là

Xem đáp án » 03/04/2020 6,831

Câu 3:

Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?

Xem đáp án » 03/04/2020 2,273

Câu 4:

Cho các chất sau : etylbenzen; p-xilen; o-xilen; m-xilen; 1,3,5-trimetylbenzen; 1,2,4-trimetylbenzen. Số các chất đã cho khi tác dụng với clo (Fe, to) thu được tối đa 2 dẫn xuất monoclo là

Xem đáp án » 03/04/2020 2,098

Câu 5:

Dùng 39 gam C6H6 điều chế toluen. Khối lượng toluen tạo thành là :

Xem đáp án » 03/04/2020 2,056

Câu 6:

Cho các chất sau: metan (1); etilen (2); axetilen (3); benzen (4); stiren (5); toluen (6). Các chất có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thích hợp là

Xem đáp án » 03/04/2020 2,047

Bình luận


Bình luận