Câu hỏi:

26/08/2019 475

Trộn 18 gam axit axetỉc với 23 gam ancol etylic rồi đun nóng một thời gian. Sau khi để nguội và tách riêng hết este thì được hỗn hợp lỏng X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Vậy số gam este tạo ra là:

Trả lời:

Đáp án A

nCH3COOH=0,3(mol); nC2H5OH=0,5(mol) 

Hỗn hợp lỏng X gồm axit và ancol dư.

Gọi neste=x(mol) 

nCH3COOH dư=0,3-x(mol); nC2H5OH dư =0,5-x(mol)Có nH2=0,3(mol) 0,3-x+0,5-x=2.0,3x=0,1(mol)Vy meste=8,8(g) 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hỗn hợp hai axit cacboxylic hai chức tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ lượng muối thu được tác dụng hết với NaOH dư có mặt CaO đun nóng thu được chất rắn X và hỗn hợp hiđrocacbon Y có tỉ khối so với H2 bằng 18,5. Cho toàn bộ chất rắn X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,4 mol CO2. Giá trị m là

Xem đáp án » 26/08/2019 3,409

Câu 2:

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic A, B đơn chức, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Cho 12,9 gam X tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaHCO3 1M, cô cạn dung dịch thu được đến khối lượng không đổi còn lại 21,05 gam chất rắn khan. Cho 12,9 gam hỗn hợp X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của A, B và giá trị m là:

Xem đáp án » 26/08/2019 2,446

Câu 3:

Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là:

Xem đáp án » 26/08/2019 2,117

Câu 4:

Ôxi hóa 4,8 gam ancol X đơn chức, bậc 1 thành axit tương ứng bằng O2, lấy toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (hỗn hợp Y) cho tác dụng với Na dư thì thu được 2,8 lít khí (đktc). Hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với l00ml dung dịch NaOH xM. Giá trị của x là?

Xem đáp án » 26/08/2019 1,918

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ A và một este B (B hơn A một nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 0,2 mol CO2. Vậy khi cho 0,2 mol X tác dụng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư thì khối lượng bạc thu được là

Xem đáp án » 26/08/2019 1,643

Câu 6:

Cho m gam hỗn hợp M gồm 2 axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được (m+8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, trong NH3 dư, sau phản ứng thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là:

Xem đáp án » 26/08/2019 1,548

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85