Bài tập về tính chất hóa học của Axit Cacboxylic có giải chi tiết (P3)

  • 2375 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic và axit axetỉc có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp đó thu được 23,4 ml H2O (lỏng). Tìm thành phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu và hiệu suất của phản ứng este hoá.

Xem đáp án

Đáp án D

Hỗn hợp gồm CH3COOH và C2H5OH

=>este là CH3COOC2H5 =>neste = 0,16(mol)

Khi đốt cháy hỗn hợp ta có:

 

 


Câu 2:

Trộn 18 gam axit axetỉc với 23 gam ancol etylic rồi đun nóng một thời gian. Sau khi để nguội và tách riêng hết este thì được hỗn hợp lỏng X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Vậy số gam este tạo ra là:

Xem đáp án

Đáp án A

nCH3COOH=0,3(mol); nC2H5OH=0,5(mol) 

Hỗn hợp lỏng X gồm axit và ancol dư.

Gọi neste=x(mol) 

nCH3COOH dư=0,3-x(mol); nC2H5OH dư =0,5-x(mol)Có nH2=0,3(mol) 0,3-x+0,5-x=2.0,3x=0,1(mol)Vy meste=8,8(g) 


Câu 3:

Nung 8,13 gam hỗn hợp X gồm hai muối natri và 2 axit cacboxylic (một axit đơn chức và một axit hai chức) với vôi tôi xút dư thu được 1,68 lít khí metan (đktc). Hãy cho biết nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X bằng oxi thì thu được bao nhiêu gam Na2CO3?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có phương trình:

Vì cả 2 muối khi thực hiện phản ứng vôi tôi xút đều thu được CH4 => R là - CH3; R' là - CH2-

=> hai muối đó là: CH3COONa và NaOOC - CH2 - COONa.

Gọi số mol mỗi chất lần lượt là x, y(mol)

 

Bảo toàn nguyên tố Na ta có:

nNa2CO3 khi đt cháy =12nCH3COONa+2nNaOOC-CH2-COONa=0,15(mol)Vy mNa2CO3=5,565(g)


Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa C, H, O. X phản ứng với Na thu được H2 có số mol bằng số mol của X và X phản ứng với CuO nung nóng tạo ra chức anđehit. Lấy 13,5g X phản ứng vừa đủ với Na2CO3 thu được 16,8 gam muối Y và có khí CO2 bay ra. Công thức cấu tạo của X

Xem đáp án

Đáp án A

X phản ứng với CuO tạo chức anđehit  => X có chức ancol bậc 1

X lại phản ứng được với Na2CO3 tạo thành khí CO2 => X có chức axit

nH2=nX X có 1 chức axit và 1 chức ancol

Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng ta có: mY - mX = 22nX => nX = 0,15(mol)

=>MX =90.

Vậy X là OH-(CH2)2-COOH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận