Bài tập về tính oxi hóa - khử của Andehit - Xeton có giải chi tiết (P2)

  • 2434 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tỉếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m +1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

nH2 phn ng = mancol - manđehit = 1(g)

nH2 phn ng = manđehit = 0, 5(mol)

Gọi công thức chung của 2 anđehit trong X là CnH2nO (anđehit no, đơn chức, mạch hở)

Khi đốt cháy X thu được  2nCO2=nH2O=0,5n(mol)

Bảo toàn nguyên tố nX+2nO2=2nCO2+nH2O 

 0,5+2.0,8=2.0,5n+0,5n n=1,4

Vậy M¯X=35,6 => m=17,8(g) 


Câu 2:

Hỗn hp X gồm H2 và 2 anđehit (no, đơn chức, mạch hở có M < 88). Tỉ khối của X so với He là 5,1534. Đun nóng hỗn hợp X có xúc tác thích hợp đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He là 10,3068. Nếu cho 0,88 mol X tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là:

Xem đáp án

 

Đáp án C

Có: nXnY=dYdX=2. Lấy nX = 0,88(mol)

=> nY = 0,44(mol)nH2 phn ng=0,44(mol)

nanđehit phản ứng = 0,44(mol). Mà nX = 0,88(mol)

=> anđehit và H2 phản ứng vừa đủ.

Xét hỗn hợp X ta có MX = 5,1534.4 = 20,6136.

Vì tỉ lệ số mol của anđehit và H2 trong X là 1:1

 M¯andehit=2MX-MH2=39,2272

 => một trong hai anđehit là HCHO, anđehit còn lại là RCHO

Gọi số mol của HCHO và RCHO lần lượt là a và b (mol) => nAg = 4a + 2b

=> để lượng Ag là lớn nhất thì a lớn nhất.

Gọi phân tử khối của RCHO là M

Lại có:

 30a+Mb+0,44.2=mX=18,139968a+b=0,44 30a+M(0,44-a) =mX-0,88a=17,25996830-M 

=>để a lớn nhất thì M lớn nhất

Ta có: 39,2272 < M < 88

=> M đạt giá trị lớn nhất là 86 khi anđehit còn lại là C4H9CHO

=> a = 0,3675(mol)  b = 0,0725(mol)

=> nAg = 1,615 (mol) m = 174,42(g)

Chú ý: Đây là một bài toán khó khi phải biện luận để tìm được giá trị lớn nhất. Nếu không làm theo cách biện luận ta có thể th các trường hợp về giá trị của M trong khoảng từ 39,2272 đến 88. Với giá trị nào của M mà a đạt giá trị lớn nhất thì giá trị đó thỏa mãn. Chú ý cả 2 anđehit đều no, đơn chức, mạch hở.

 


Câu 3:

Hiđro hoá hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X chứa hai anđehit đơn chức, hở (trong mỗi phân tử chứa không quá 2 liên kết ) cần vừa đủ 0,4 mol H2 và thu được hai ancol no Y. Đốt cháy hoàn toàn Y và sục sản phẩm cháy vào 163,6 gam dung dịch NaOH 40%, sau phản ứng nồng độ của NaOH còn lại là 12,72%. Tên gọi của hai anđehit là:

Xem đáp án

Đáp án A

Có: nH2nX>1=> Trong X có một anđehit no và một  anđehit không no, có một nối đôi.

Gọi số mol của anđehit no và không no lần lượt là x, y (mol)

=> x+y =0,3x+2y =0,4x=0,2(mol)y=0,1(mol)

Đốt cháy 2 ancol Y thu được CO2 và H2O.

Gọi  nCO2=a(mol);nH2O=b(mol)

Vì Y là ancol no, hở nH2O-nCO2=b-a=nancol=nandehit=0,3(mol)(1)

Khi cho CO2 và H2O vào dung dịch NaOH thì tạo thành Na2CO3;  nNa2CO3=nCO2=a(mol)

Ta có khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

 msau=163,6+mCO2+mH2O =163,6+44a+18b

nNaOH ban đầu = 1,636 (mol);

nNaOH sau =nNaOH đu -2nNa2CO3 =1,636-2aC%NaOH sau=40(1,636-2a)163,6+44a+18b=12,72%(2)

Từ (1) và (2) => a = 0,5(mol); b = 0,8(mol)

C¯andehit=53 =>trong X có HCHO (0,2 mol)

=>số nguyên tử C của anđehit còn lại là:  C=0,5-0,20,1=3

=>anđehit còn lại là anđehit acrylic.


Câu 4:

Để hiđro hoá hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit có khối lượng 1,64 gam, cần 1,12 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi cho cũng lượng X trên phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit trong X là

Xem đáp án

Đáp án D

nH2=0,05(mol); nAg=0,08(mol)Ta có: nH2=2nandehit 

=> anđehit no, 2 chức hoặc anđehit đơn chức có 1 liên kết đôi (1).

Lại có:  nAgnandehit<4

=>trong 2 anđehit có một anđehit phản ứng với AgNO3 theo tỉ lệ 1:2 (2)

Từ (1) và (2) => trong X có một anđehit no, 2 chức (a mol); 1 anđehot không no, đơn chức (b mol)

 a+b=0,0254a+2b=0,08a=0,015(mol)b=0,01(mol)

Đến đây ta có thể dựa vào khối lượng của 2 anđehit để tìm được 2 anđehit hoặc ta có thể thử 2 đáp án A và D xem đáp án nào thỏa mãn giá trị tổng khối lượng là 1,64 gam.


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm 0,1 mol propenal và a mol khí hiđro. Cho hỗn hợp X qua ống sứ nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp Y gồm propanal, propan- l-ol, propenal và 0,15 mol hiđro. Tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với metan bằng 1,55. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án B

Có npropenal = npropanal + npropan-1-ol + npropenal dư = 0,1 (mol)

nY=0,25 molmX=mY=0,25.1,55.16=6,2(g)Vy mH2 trong X = 6,2-mpropenal=0,6(g)  

=>a = 0,3(mol)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận