Bài tập về phản ứng đốt cháy Andehit - Xeton - Axit cacboxylic có giải chi tiết (P1)

  • 2376 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X mạch hở, đơn chức, có một liên kết đôi trong gốc hidrocacbon thu được tổng số mol CO2 và H2O gấp 1,4 lần số mol O2 phản ứng. Số chất X thỏa mãn đề bài là:

Xem đáp án

Lời giải

Gọi CTPT của anđehit X là CnH2n-2O

=> Khi đốt cháy 1 mol X ta thu được

nCO2=n(mol); nH2O=n-1(mol) 

Bảo toàn nguyên tố O ta có:

nandehit2nO2 phn ng = 2nCO2+ nH2O 

nO2 phn ng =32n-1(mol)Có nCO2+nH2O=1,4nO2 phn ng n+n-1=1,432n-1n=4

=> X có CTPT là C4H6O => Các CTCT thỏa mãn của X là:

CH2 =CH-CH2 - CHO; CH2 =C(CH3)C-CHO; CH3 - CH = CH-CHO.

Ta lại thấy CH3 - CH = CH - CHO có đồng phân hình học . Vậy có tất cả 4 chất X thỏa mãn

Đáp án D.


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một axit cacboxylic đơn chức X, cần dùng vừa đủ V lít (đktc) không khí (chứa 80% N2 về thể tích, còn lại là O2) thu được 0,4 mol CO2; 0,3 mol H2O và 1,8 mol N2. Công thức phân tử của X và giá trị của V lần lượt là

Xem đáp án

Lời giải

Ta thấy N2 không tham gia phản ứng nO2 phn ng =14nN2=0,45(mol)

Vì axit cacboxylic X đơn chức nên bảo toàn nguyên tố O ta có:

2nX+ 2nO2 phn ng =2nCO2+nH2O nX=0,1(mol)

Bảo toàn khối lượng ta lại có: 

mX =mCO2+mH2O - mO2 phn ng=8,6(g) 

 MX =86=>X là C3H5COOH

Lại có: V không khí =5VO2 phn ng =50,4(1)

Đáp án C.


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic mạch hở. Cho X tác dụng với dung dịch NaHCO3 vừa đủ thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y rồi đốt cháy hết toàn bộ muối khan thu được thì tạo ra chất rắn T; hỗn hợp Z gồm khí và hơi. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tách ra 20 gam kết tủa. Hai axit trong X là:

Xem đáp án

Lời giải

nCO2 sinh ra trong phn ng cng NaHCO3 =nCOOH =0,4(mol)nNa trong mui=0,4(mol) 

Khi đốt cháy T thu được Na2CO3; CO2 và H2O trong đó ta có:

 nCO2 =nCaCO3 =0,2(mol).

Bảo toàn nguyên tố Na

 nNa2CO3 =12nNa trong mui  =0,2(mol)

Bảo toàn nguyên tố C 

nC trong axit =nCO2(ch,y)+ nNa2CO3 =0,4(mol) 

Đến đây, quan sát các đáp án ta xét 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu cả 2 axit đều đơn chức

naxit =nCOOH =0,4(mol) C¯axit=1

=>không tha mãn

Trường hợp 2: Nếu cả 2 axit đều 2 chức

naxit =nCOOH2 =0,2(mol) C¯axit=2

.Mà cả 2 axit đều 2 chức =>không thỏa mãn

Trường hợp 3: Một axit đơn chức và một axit 2 chức

 nCOOH2<naxit<nCOOH 0,2<naxit<0,41<C¯axit<2

=> Một axit có 1 nguyên tử C và một axit có 2 nguyên tử C

=>2 axit là HCOOH và (COOH)2

Đáp án A.


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

Xem đáp án

Lời giải

X gồm: C4H6O2; C6H10O4; C2H4O2 và C3H8O3

nC4H6O4=nC2H4O2nên ta coi 2 chất có công thức chung là C3H5O2.

Lại có C6H10O4 cũng có CT đơn giản nhất là C3H5O2.

=>Quy đổi hỗn hợp X về hỗn hợp gồm C3H5O2 và C3H8O3 với số mol lần lượt là x,y(mol)

=>73x + 92y = 13,36(g) (1)

Mặt khác ta có: nBaCO3=0,25(mol). Vì khi đun nóng Z lại thu được kết tủa

=>trong Z có Ba(HCO3)2

Bảo toàn nguyên tố Ba nBa(HCO3)2=nBa(OH)2-nBaCO3=0,13(mol) 

Bảo toàn nguyên tố C =nCO2=nBaCO3+2nBa(HCO3)2=0,51(mol) 

=>3x + 3y = 0,51(mol) (2).

(1) và (2) => x = 0,12(mol); y = 0,05(mol)

=>n-COOH = 0,12 (mol) => nKOH phản ứng =  nH2O= 0,12 (mol)

Ta có chất rắn khan sau phản ứng gồm muối kali và KOH dư. Bảo toàn khối lượng ta có:

mchất rắn maxit+mKOH-mH2O=mX-mglixerol+mKOH-mH2O=14,44(g) 

Đáp án A.


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có một liên kết đôi C = C trong phân tử, thu được V lít khí CO2 (đktc) và y mol H2O . Biểu thức liên hệ giữa các giá trị xy và V là:

Xem đáp án

Lời giải

Gọi CTPT chung của 2 axit là CnH2n-4O4

=>Khi đốt cháy 2 axit ta thu được nCO2-nH2O=2naxitnaxit=V22,4-y2(mol) 

Bảo toàn khối lượng:  maxit=mC+mH+mO=12nCO2+1.2nH2O+16nO trong axit

Lại có: nO trong axit=4maxit=2V22,4-y (mol) 

 Vy x=12V22,4+2y+16.2.V22,4-y22,4x=44V-672yV=2855(x+30y) 

Đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận