Câu hỏi:

29/08/2019 2,056

Trước khi hy sinh, đồng chí Trần Phú đã nhắn nhủ các đồng chí của mình điều gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930) là đều xác định đúng

Xem đáp án » 29/08/2019 20,645

Câu 2:

Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương do ai soạn thảo?

Xem đáp án » 29/08/2019 20,232

Câu 3:

Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam lớn nhất là trên lĩnh vực

Xem đáp án » 29/08/2019 14,089

Câu 4:

Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là không đúng?

Xem đáp án » 29/08/2019 13,823

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung trong Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương?

Xem đáp án » 29/08/2019 13,308

Câu 6:

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam những năm 1929 – 1933 là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án » 29/08/2019 12,749

Câu 7:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các chính sách của của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện trên lĩnh vực kinh tế?

Xem đáp án » 29/08/2019 10,272

Bình luận


Bình luận

Yến Nhi
21:03 - 05/11/2019

Tác động chủ yếunăm chủ yếu của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 năm 1933 đến Việt Nam là gì?
a Hùng nổ phong trào cách mạng 1930 1931
b đời sống nhân dân Việt Nam cơ cực đối ổ c kinh tế Việt Nam liên tục phụ thuộc vào kinh tế Pháp
d-pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng vào nhân dân Việt Nam

Yến Nhi
21:05 - 05/11/2019

dân ngày 1 tháng năm 1930 trong phong trào cách mạng năm 1930 1931 có ý nghĩa như thế nào
a lật đổ được chính quyền thực dân ở một số nơi
b lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động và hệ tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới
c lần đầu tiên công nhân và nông dân đoàn kết Liên Minh với nhau
D đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân

Trịnh Thanh Phương
16:06 - 03/08/2020

B

Trịnh Thanh Phương
16:06 - 03/08/2020

B

Yến Nhi
21:06 - 05/11/2019

luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương đã xác định lãnh đạo cách mạng Đông Dương là
a giai cấp tư sản dân tộc
b giai cấp tiểu tư sản tri thức
c giai cấp công nhân và giai cấp nông dân D giai cấp công nhân và đội Tiên Phong là đảng cộng sản

Đồng Trạch
16:44 - 12/06/2020

D

Yến Nhi
21:08 - 05/11/2019

biểu hiện nào không phản ánh đúng là sự giảm sút của các ngành kinh tế ở Việt Nam trong những năm 1929 1933
a xuất nhập khẩu đình đốm
b hàng hóa khan hiếm
c giá cả đắt đỏ
d nông nghiệp bắt đầu phục hồi

Đồng Trạch
16:44 - 12/06/2020

D

Đề thi liên quan

Xem thêm »