Câu hỏi:

14/05/2020 408

X, Y, Z là ba peptit mạnh hở, được tạo từ Ala, Val. Khi đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau thì đều được lượng CO2 là như nhau. Đun nóng 37,72 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 5 : 1 trong dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa 2 muối D, E với số mol lần lượt là 0,11 mol và 0,35 mol. Biết tổng số mắt xích của X, Y, Z bằng 14. Phần trăm khối lượng của Z trong M gần nhất với ? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Quy đổi hỗn hợp peptit về peptit A : 5X+ 5Y+ Z→ A (5X-5Y-Z) + 10H2O

Có tỉ lệ các amino axit là 11: 35 → tổng số mắt xích của A là bội số của ( 11+ 35 )k = 46k ( với k là số nguyên dương)

Tổng số mắt xích là 14 → k đạt max khi X chứa 10 mắt xích, Y và Z chứa 2 mắt xích → 46k ≤ 5.10 + 5. 2 + 1. 2 → k ≤ 1,34 → k = 1

Quy đổi 3 peptit X, Y, Z thành một peptit A chứa 46 mắt xích , đông thời giải phóng ra 10 phân tử H2O.

nA = 0,11 : 11 = 0,01 mol → nX =nY = 0,05 mol , nZ = 0,01 mol

Bảo toàn khối lượng → mA = 37,72 -10.0,01. 18 = 35,92 → MA = 3592 = 11.117 + 35. 117-45. 18 → A chứa 46 mắt xích gồm 11 Val và 35 Ala

Nhận thấy nVal: nM = 0,11 : 0,11 = 1 → X, Y, Z đều chứa 1 nhóm Val

Khi đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau thì đều được lượng CO2 là như nhau → X, Y có cấu tạo giống nhau dạng (Ala)xVal, Z có cấu tạo (Ala)yVal

Bảo toàn nhóm Ala → 0,05.x +0,05x + 0,01y = 0,35 → 0,1x + 0,01y =0,35

Tổng số mắt xích là 14 → x+ 1+ (x+ 1) + ( y+1) = 14

Giải hệ → x = 3, y = 5

%Z =0,01.(5.89+117-5.18)37,72 .100% = 12,51%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Protein X có 0,25% kẽm, biết rằng 1 phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử kẽm. Khi thủy phân 26 gam protein X thì thu được 15 gam glyxin. Số mắt xích glyxin trong 1 phân tử X là bao nhiêu ? 

Xem đáp án » 14/05/2020 3,726

Câu 2:

X là một peptit có 16 mắt xích được tạo từ các -amino axit cùng dãy đồng đẳng với glyxin. Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2. Nếu cho m gam X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp rắn Y. Đốt cháy Y trong bình chứa 12,5 mol không khí, toàn bộ khí sau phản ứng cháy được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 1/5 thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là: 

Xem đáp án » 19/05/2020 2,115

Câu 3:

Đun nóng 79,86 gam hỗn hợp X gồm Glyxin, Alanin và Valin với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y chứa hai peptit đều mạch hở gồm tripeptit Z và pentapeptit T. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 2,655 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm 90,06 gam so với dung dịch ban đầu. Biết độ tan của nito đơn chất trong nước là không đáng kể. Tỉ lệ mắt xích Glyxin, Alanin và Valin trong T là 

Xem đáp án » 14/05/2020 1,992

Câu 4:

Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong X là: 

Xem đáp án » 14/05/2020 640

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở được tạo thành từ amino axit no A chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm –COOH thì thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là: 

Xem đáp án » 14/05/2020 506

Câu 6:

X là một peptit có 16 mắt xích (được tạo từ các a -amino axit no, hở, có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH). Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2. Nếu lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y trong bình chứa 12,5 mol không khí, toàn bộ khí sau phản ứng cháy được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 20% thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là? 

Xem đáp án » 14/05/2020 325

Bình luận


Bình luận