Câu hỏi:

30/04/2020 255

Tính bazơ của NH3 do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

Xem đáp án » 30/04/2020 60,381

Câu 2:

X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?

Xem đáp án » 30/04/2020 20,024

Câu 3:

Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là:

Xem đáp án » 30/04/2020 17,221

Câu 4:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

Xem đáp án » 30/04/2020 11,879

Câu 5:

Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH4Cl 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí thu được ở đktc là

Xem đáp án » 30/04/2020 9,602

Câu 6:

Cho 100 gam dung dịch NH4HSO4 11,5% vào 100 gam dung dịch Ba(OH)2 13,68% và đun nhẹ. Thể tích khí (đktc) và khối lượng kết tủa thu được là (giả sử toàn bộ khí sinh ra thoát ra khỏi dung dịch)

Xem đáp án » 30/04/2020 8,776

Câu 7:

Cho 22,4 lít hỗn hợp khi X gồm N2H2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là

Xem đáp án » 30/04/2020 8,106

Bình luận


Bình luận