Câu hỏi:

30/04/2020 1,419

Nhận định nào sau đây là sai ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2

Xem đáp án » 30/04/2020 15,560

Câu 2:

Cho 30,6 gam hỗn hợp Cu, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa 92,6 gam muối khan ( không chứa muối amoni ). Nung hỗn hợp muối đến khối lượng không đổi, thu được m gam rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 30/04/2020 9,463

Câu 3:

Để điều chế 5 lít dung dịch HNO3 21% (D = 1,2g/ml) bằng phương pháp oxi hóa NH3 với hiệu suất toàn quá trình là 80%, thể tích khí NH3 (đktc) tối thiểu cần dùng là

Xem đáp án » 30/04/2020 7,103

Câu 4:

Nung nóng AgNO3 được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là

Xem đáp án » 30/04/2020 6,493

Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

Xem đáp án » 30/04/2020 2,567

Câu 6:

Chia 20 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. Phần hai hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được V (lít) NO2 (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Giá trị của V là

Xem đáp án » 30/04/2020 1,024

Bình luận


Bình luận