Câu hỏi:

01/05/2020 311

Công thức phân tử của toluen là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Khối lượng TNT điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%)là

Xem đáp án » 01/05/2020 14,613

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam ankylbenzen X thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 1,923

Câu 3:

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime?

Xem đáp án » 01/05/2020 1,313

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn ankylbenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 700

Câu 5:

Số đồng phân  hiđrocacbon thơm ứng với công thức C8H10 là

Xem đáp án » 01/05/2020 595

Câu 6:

Chất X là đồng đẳng của benzen, có công thức đơn giản nhất là C3H4 .Công thức phân tử của của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 462

Câu 7:

Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 01/05/2020 437

Bình luận


Bình luận