Câu hỏi:

01/05/2020 1,491

Phương pháp điều chế ancol etylic nào sau đây chỉ được dùng trong phòng thí nghiệm ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Etanol tan vô hạn trong nước, trong khi đó đimetyl ete chỉ tan có hạn (7,4 gam trong 100 gam nước) còn etyl clorua và propan hầu như không tan (0,57 gam và 0,1 gam trong 100 gam nước) Giải thích nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 01/05/2020 2,840

Câu 2:

Hiđro hóa chất hữu cơ X thu được CH32CHCH(OH)CH3. Chất X có tên thay thế là

Xem đáp án » 01/05/2020 1,485

Câu 3:

Hỗn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là

Xem đáp án » 01/05/2020 1,130

Câu 4:

Sử dụng thuốc thử nào sau đây để phân biệt ba chất lỏng phenol, stiren, ancol benzylic đựng trong ba lọ mất nhãn ?

Xem đáp án » 01/05/2020 1,051

Câu 5:

Cho các chất sau : etanol, glixerol, etylen glicol. Chất không hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là

Xem đáp án » 01/05/2020 993

Câu 6:

Hiđrat hóa anken X tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là:

Xem đáp án » 01/05/2020 695

Bình luận


Bình luận