Câu hỏi:

01/05/2020 4,044

Hỗn hợp A gồm 0,1 mol anđehit acrylic và 0,3 mol khí hiđro. Cho hỗn hợp A qua ống sứ nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B gồm 4 chất, đó là propanal, propan-1-ol, propenal và hiđro. Tỉ khối hơi của hỗn hợp B so với metan bằng 1,55. Dung dịch B tác dụng vừa đủ với V lít nước brom 0,2M. Giá trị của V là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Phản ứng:

Có:

Nhận xét:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi hóa 1,8 gam HCHO thành axit tương ứng với hiệu suất h% thu được hỗn hợp X. Cho X tham gia hết vào phản ứng tráng bạc thu được 16,2 gam bạc. Giá trị của h là

Xem đáp án » 01/05/2020 8,366

Câu 2:

Chia hỗn hợp gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở làm hai phần bằng nhau. Phần (1) đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,08 gam nước. Phần (2) tác dụng với H2 dư (Ni,t0) thu được hỗn hợp X. Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì thu được thể tích khí CO2 (đktc) là

Xem đáp án » 01/05/2020 6,330

Câu 3:

Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở ( có một liên kết đôi C=C trong phân tử ) thu được V lít khí CO2 (đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là 

Xem đáp án » 01/05/2020 5,525

Câu 4:

X là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O2. X vừa có thể phản ứng với dung dịch NaOH, vừa có thể phản ứng được với CH3OH. Số công thức cấu tạo có thể có của X là :

Xem đáp án » 01/05/2020 4,561

Câu 5:

Cho các chất sau : C2H2 ; C2H6 ;CH3CHO ; HCOOCH3 ; HCOONa ; (COOH)2; vinyl axetilen. Số chất phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa là

Xem đáp án » 01/05/2020 2,535

Câu 6:

Một ancol đơn chức X mạch hở tác dụng với HCl dư, thu được dẫn xuất clo Y chứa 55,905% khối lượng clo. MY < 130. Số đồng phân cấu tạo của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 2,189

Bình luận


Bình luận