Câu hỏi:

01/05/2020 306

Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất axit axetic; glixerol; etanol; axetanđehit . Nhận biết các chất trên bằng

Xem đáp án » 01/05/2020 9,088

Câu 2:

Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án » 01/05/2020 6,123

Câu 3:

Hỗn hợp A gồm hai anđehit no, đơn chức, hở là đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 11,8g A phản ứng với Ag2O dư trong NH3 được a gam Ag. Cho a gam Ag phản ứng với HNO3 đặc nóng dư được 17,92 lít NO2  là sản phẩm khử duy nhất của N+5 ở đktc. Tìm hai anđehit

Xem đáp án » 01/05/2020 3,667

Câu 4:

Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

Xem đáp án » 01/05/2020 420

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Khi cho 1 mol X phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 tạo 4 mol Ag. Công thức của anđehit là

Xem đáp án » 01/05/2020 408

Câu 6:

Cho 0,04 mol một hỗn hợp  X gm CH2=CH-COOH, CH3COOHCH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4g brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dd NaOH 0,75 M. Khối lưng của CH2=CH-CHO trong X là

Xem đáp án » 01/05/2020 373

Câu 7:

Cho các chất: (1) etanol; (2) phenol; (3) axit acrylic; (4) axit axetic; (5) axit propanoic; (6) ancol benzylic; (7) axit fomic; (8) etanal; (9) nước; (10) axit oxalic. Tính axit biến đổi như sau

Xem đáp án » 01/05/2020 365

Bình luận


Bình luận