Câu hỏi:

01/05/2020 454

Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được dung dịch X và 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2ON2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi lên men nước quả nho thành rượu etylic được 100 lít rượu vang 10° (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%, rượu etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8g/ml). Giả thiết trong nước quả nho chỉ có một loại đường là glucozơ. Khối lượng glucozơ có trong nước trái nho là

Xem đáp án » 01/05/2020 6,315

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm HCOOH, C2H5OHCH3COOH, sau phản ứng thu được 2,20 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Nếu nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 0,50M vào 0,30 mol hỗn hợp X, đến khi không còn khí thoát ra thì thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 01/05/2020 2,102

Câu 3:

Cho 15,20 gam hơi hai ancol C2H5OHC3H7OH có bậc khác nhau đi qua bột CuO (dư) nung nóng (giả sử  ancol bậc 1 chỉ bị oxi hóa thành anđehit). Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X. Nhỏ lượng dư AgNO3/NH3 vào dung dịch X thấy có 64,80 kết tủa. Vậy thành phần phần trăm khối lượng của ancol etylic là

Xem đáp án » 01/05/2020 1,961

Câu 4:

Nung nóng hết 27,3 gam  hỗn hợp X gồm NaNO3 CuNO32 rồi hấp thụ toàn bộ khí thu được vào H2O thấy có 1,12 lít khí đktc bay ra. Tìm khối lượng CuNO32 trong X

Xem đáp án » 01/05/2020 1,918

Câu 5:

Ứng với công thức phân tử C4H9Br có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Xem đáp án » 01/05/2020 1,191

Câu 6:

Để trung hòa 15,4 gam một hỗn hợp gồm axit hữu cơ đơn chức và phenol cần dùng 100ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu dược m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 01/05/2020 857

Câu 7:

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ancol etylic, ancol anlylic và axetanđehit, thu được 26,40 gam CO2 và 12,60 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng ancol etylic có trong hỗn hợp X là

Xem đáp án » 01/05/2020 743

Bình luận


Bình luận