Câu hỏi:

01/05/2020 1,036

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O) thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 35,149

Câu 2:

Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 18,295

Câu 3:

Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %mc = 54,54% ; %mH  = 9,09% còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X  so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 17,779

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,7 gam N2 cùng nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của X

Xem đáp án » 01/05/2020 17,571

Câu 5:

Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu dược 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (có thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 16,262

Câu 6:

Thể tích của 1,5 gam chất X bằng thể tích của 0,8 gam khí oxi (đktc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phân tử khối của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 15,913

Câu 7:

Một hiđrocabon X ở thể khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 15. Công thức phân tử của X là:

Xem đáp án » 01/05/2020 9,941

Bình luận


Bình luận