Câu hỏi:

03/05/2020 1,115

Cho isopren phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số sản phẩm tối đa thu được có công thức phân tử C5H8Br2 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

4 sản phẩm cộng là: 

 

CH2Br-CBr(CH3)-CH=CH2  (CH3)2CH-CHBr-CH2Br  CH2Br-C(CH3)=CH-CH2Br : 2 đng phân (cu to + hình hc)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi hóa hoàn toàn 6,8 gam ankađien X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Công thức  phân tử của X là

Xem đáp án » 03/05/2020 8,884

Câu 2:

Hiđro hóa hoàn toàn isopren, thu được

Xem đáp án » 03/05/2020 8,606

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam ankađien X, thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch Br2, số mol Br2 tối đa tham gia phản ứng là

Xem đáp án » 03/05/2020 3,053

Câu 4:

Cho ankađien X tác dụng với HBr trong điều kiện thích hợp thì thu được dẫn xuất Y trong đó brom chiếm 69,56% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của X có thể là 

Xem đáp án » 03/05/2020 2,123

Câu 5:

Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

Xem đáp án » 03/05/2020 1,461

Câu 6:

Số liên kết σ trong 1 phân tử buta-1,2- đien là

Xem đáp án » 03/05/2020 970

Bình luận


Bình luận