15 câu trắc nghiệm Ankađien cực hay có đáp án

  • 3586 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Số liên kết σ trong 1 phân tử buta-1,2- đien là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cho buta -1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là

Xem đáp án

Đáp án A

sản phẩm cộng: CH2Br-CHBr-CH=CH2 (1 đồng phân)

CH2Br-CH=CH-CH2Br  (2 đồng phân: 1 đồng phân cấu tạo + 1 đồng phân hình học)


Câu 4:

Cho isopren phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số sản phẩm tối đa thu được có công thức phân tử C5H8Br2 là

Xem đáp án

Đáp án D

4 sản phẩm cộng là: 

 

CH2Br-CBr(CH3)-CH=CH2  (CH3)2CH-CHBr-CH2Br  CH2Br-C(CH3)=CH-CH2Br : 2 đng phân (cu to + hình hc)

 


Câu 5:

Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận