Câu hỏi:

03/05/2020 910

Cho buta -1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

sản phẩm cộng: CH2Br-CHBr-CH=CH2 (1 đồng phân)

CH2Br-CH=CH-CH2Br  (2 đồng phân: 1 đồng phân cấu tạo + 1 đồng phân hình học)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi hóa hoàn toàn 6,8 gam ankađien X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Công thức  phân tử của X là

Xem đáp án » 03/05/2020 8,880

Câu 2:

Hiđro hóa hoàn toàn isopren, thu được

Xem đáp án » 03/05/2020 8,598

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam ankađien X, thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch Br2, số mol Br2 tối đa tham gia phản ứng là

Xem đáp án » 03/05/2020 3,052

Câu 4:

Cho ankađien X tác dụng với HBr trong điều kiện thích hợp thì thu được dẫn xuất Y trong đó brom chiếm 69,56% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của X có thể là 

Xem đáp án » 03/05/2020 2,122

Câu 5:

Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

Xem đáp án » 03/05/2020 1,461

Câu 6:

Cho isopren phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số sản phẩm tối đa thu được có công thức phân tử C5H8Br2 là

Xem đáp án » 03/05/2020 1,114

Câu 7:

Số liên kết σ trong 1 phân tử buta-1,2- đien là

Xem đáp án » 03/05/2020 970

Bình luận


Bình luận