Câu hỏi:

12/09/2019 173

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là:

Trả lời:

Chọn đáp án D

Theo SGK lớp 11.Người ta có thể điều chế khí N2 theo các cách sau :

Cách 1 : NH4Cl + NaNO2  N2to +2H2O + NaCl

Cách 2: NH4NO2to N2 +2H2O

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất sau đây: Na2CO3­, NaHCO3, NH4Cl, NaHS, Na2HPO3, CH3COONa, NaHSO4. Số muối axit là:

Xem đáp án » 12/09/2019 7,943

Câu 2:

Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là

Xem đáp án » 12/09/2019 4,348

Câu 3:

Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, KAlO2, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2, AgNO3,  NaH2PO4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 13/09/2019 4,117

Câu 4:

Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây mô tả đúng?

Xem đáp án » 13/09/2019 2,264

Câu 5:

Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH. Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần là

Xem đáp án » 13/09/2019 2,154

Câu 6:

Dãy các mui amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3?

Xem đáp án » 12/09/2019 1,855

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »