Câu hỏi:

12/09/2019 127

Dãy gồm các ion nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch?

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất sau đây: Na2CO3­, NaHCO3, NH4Cl, NaHS, Na2HPO3, CH3COONa, NaHSO4. Số muối axit là:

Xem đáp án » 12/09/2019 7,941

Câu 2:

Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là

Xem đáp án » 12/09/2019 4,347

Câu 3:

Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, KAlO2, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2, AgNO3,  NaH2PO4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 13/09/2019 4,116

Câu 4:

Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây mô tả đúng?

Xem đáp án » 13/09/2019 2,264

Câu 5:

Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH. Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần là

Xem đáp án » 13/09/2019 2,154

Câu 6:

Dãy các mui amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3?

Xem đáp án » 12/09/2019 1,855

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »