Câu hỏi:

12/09/2019 1,891

Dãy các mui amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3?

Trả lời:

Chọn đáp án C

Các muối không có tính oxi hóa sẽ cho ra khí NH3

          A. NH4Cl, NH4NO3, NH4HCO3.        Loại vì có NH4NO3

          B. NH4Cl, NH4NO3,  NH4NO2. Loại vì có NH4NO3

          C. NH4Cl, CH3COONH4, (NH4)2CO3.

          D. NH4NO3, NH4HCO3, (NH4)2CO3. Loại vì có NH4NO3

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất sau đây: Na2CO3­, NaHCO3, NH4Cl, NaHS, Na2HPO3, CH3COONa, NaHSO4. Số muối axit là:

Xem đáp án » 12/09/2019 8,710

Câu 2:

Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là

Xem đáp án » 12/09/2019 4,923

Câu 3:

Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, KAlO2, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2, AgNO3,  NaH2PO4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 13/09/2019 4,541

Câu 4:

Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây mô tả đúng?

Xem đáp án » 13/09/2019 2,532

Câu 5:

Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH. Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần là

Xem đáp án » 13/09/2019 2,301

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85