Câu hỏi:

12/09/2019 4,355

Cho các phản ứng mô tả các phương pháp khác nhau để làm mềm nước cứng (dùng M2+ thay cho Ca2+ và Mg2+) ?

Số phương pháp có thể áp dụng với nước có độ cứng tạm thời là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là loại bỏ ion Ca2+ và ion Mg2+.

Nhận thấy CaCO3, MgCO3, Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2 đều là chất kết tủa có thể loại bỏ khỏi dung dịch. Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được sau khi các phản ứng kết thúc chứa số chất tan là:

Xem đáp án » 12/09/2019 21,254

Câu 2:

Cho các phát biểu về độ cứng của nước:

(1) Khi đun sôi ta có thể loại được độ cứng tạm thời của nước.

 (2) Có thể dùng Na2CO3 để loại cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu của nước.

 (3) Có thể dùng HCl để loại độ cứng của nước.

(4) Có thể dùng Ca(OH)2 với lượng vừa đủ để loại độ cứng của nước.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 12/09/2019 8,333

Câu 3:

Có 4 mẫu nước chứa: nước mềm; nước cứng tạm thời; nước cứng vĩnh cửu; nước cứng toàn phần. Dùng các hóa chất nào dưới đây có thể nhận biết 4 mẫu nước trên ?

Xem đáp án » 12/09/2019 6,238

Câu 4:

Có 4 dung dịch riêng biệt: NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Để nhận biết được 4 dung dịch trên, có thể dùng dung dịch

Xem đáp án » 12/09/2019 5,844

Câu 5:

Cho dung dịch Mg(HCO3)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch sau: HNO3, Ca(OH)2, Na2CO3, NaHSO4 dư. Khi đó số phản ứng có thể làm giảm tính cứng của dung dịch trên là

Xem đáp án » 12/09/2019 4,040

Câu 6:

Trong các phát biểu sau đây về độ cứng của nước :

(1) Độ cứng vĩnh cửu của nước cứng do các muối clorua, sunfat của Ca và Mg gây ra.

(2) Độ cứng tạm thời của nước cứng do Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 gây ra.

(3) Có thể loại độ cứng của nước bằng dung dịch NaOH.

(4) Có thể loại hết độ cứng của nước bằng dung dịch H2SO4.

Các phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 12/09/2019 3,984

Bình luận


Bình luận