Câu hỏi:

14/09/2019 1,936

Phản ứng nào dưới đây có sản phẩm là xeton?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

CH3CCl2CH3 + 2NaOH  CH3COCH3 + 2NaCl + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất tạo được kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 là?

Xem đáp án » 14/09/2019 26,329

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit đơn chức no, mạch  hở A cần 17,92 lít O2 (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử A là

Xem đáp án » 14/09/2019 25,251

Câu 3:

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 14/09/2019 16,313

Câu 4:

A và B là 2 axit cacboxylic đơn chức. Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B được hỗn hợp X. Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M. A, B lần lượt là

Xem đáp án » 14/09/2019 13,304

Câu 5:

Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng:

Xem đáp án » 14/09/2019 12,266

Câu 6:

Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 14/09/2019 11,646

Câu 7:

Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C3H4O2. X tác dụng với CaCO3 tạo ra CO2. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. CTCT thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt là?

Xem đáp án » 14/09/2019 11,613

Bình luận


Bình luận