50 Bài tập về Andehit, Axit cacboxylic siêu hay có lời giải chi tiết (p1)

  • 3902 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton không đúng?

Xem đáp án

Đáp án : A

HCN phản ứng với nhóm cacboxyl tạo sản phẩm bền:

VD: HCN + CH3CHO   CH3-CH(OH)-C≡N


Câu 2:

Phản ứng nào dưới đây có sản phẩm là xeton?

Xem đáp án

Đáp án : B

CH3CCl2CH3 + 2NaOH  CH3COCH3 + 2NaCl + H2O


Câu 4:

Hỗn hợp M gồm xeton X và anken Y. Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 12,32 lít O2 (đktc), sinh ra 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Xem đáp án

Đáp án : A

nCO2 = nH2O  => Xeton no, đơn chức, mạch hở, anken đơn chức

Bảo toàn nguyên tố

=> nX = nO (trong X) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 = 0,1 mol

=> Số nguyên tử C trong X <  0,4/0,1 = 4  

=> X là axeton


Câu 5:

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là

Xem đáp án

Đáp án : C

CH3OH  + CO    CH3COOH

C2H5OH  + O2   men  CH3COOH  + H2O

 CH3CHO  +  O2   Mn2+   CH3COOH


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận