Câu hỏi:

14/09/2019 922

Hỗn hợp M gồm xeton X và anken Y. Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 12,32 lít O2 (đktc), sinh ra 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

nCO2 = nH2O  => Xeton no, đơn chức, mạch hở, anken đơn chức

Bảo toàn nguyên tố

=> nX = nO (trong X) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 = 0,1 mol

=> Số nguyên tử C trong X <  0,4/0,1 = 4  

=> X là axeton

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất tạo được kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 là?

Xem đáp án » 14/09/2019 26,272

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit đơn chức no, mạch  hở A cần 17,92 lít O2 (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử A là

Xem đáp án » 14/09/2019 25,175

Câu 3:

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 14/09/2019 16,275

Câu 4:

A và B là 2 axit cacboxylic đơn chức. Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B được hỗn hợp X. Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M. A, B lần lượt là

Xem đáp án » 14/09/2019 13,283

Câu 5:

Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng:

Xem đáp án » 14/09/2019 12,249

Câu 6:

Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C3H4O2. X tác dụng với CaCO3 tạo ra CO2. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. CTCT thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt là?

Xem đáp án » 14/09/2019 11,599

Câu 7:

Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 14/09/2019 11,594

Bình luận


Bình luận