50 Bài tập về Andehit, Axit cacboxylic siêu hay có lời giải chi tiết (p2)

  • 3738 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho các chất sau:(1) CH2=CHCH2OH ;  (2) OHCCH2CHO;  (3)  HCOOCH=CH2;(4) C2H2.

Phát biểu đúng là

Xem đáp án

Đáp án : B

Trong 4 chất đã cho, OHC-CH2-CHO và HCOOCH=CH2 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương


Câu 2:

Cho tất cả các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với : Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Các đồng phân tương ứng với công thức phân tử C2H4O2 gồm

CH3COOH

HCOOCH3

HOCH2CHO

Các phản ứng xảy ra:

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

CH3COOH + NaOH  t°   CH3COONa + H2O

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

HCOOCH3 + NaOH t°   HCOONa + CH3OH

2HOCH2CHO + 2Na → 2NaOCH2CHO + H2

Vậy có tất cả 5 phản ứng có thể xảy ra.


Câu 3:

Cho các chất sau : CH3CH2CHO (1) ; CH2=CHCHO (2) ; CH≡CCHO (3) ; CH2=CHCH2OH (4) ;(CH3)2CHOH (5). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là

Xem đáp án

Đáp án : D

Các chất (1) , (2) , 3), (4) khi phản ứng với H2 dư, (Ni, nhiệt độ) đều tạo sản phẩm là  propan-1-ol


Câu 4:

Cho các hợp chất hữu cơ : C2H4 ; C2H2 ; CH2O ; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm.

 Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag là

Xem đáp án

Đáp án : C

CTCT của các chất đã cho: CH2=CH2 ; CH≡CH ; HCHO ; HCOOH ; HCOOCH=CH2

=> Có 3 chất tham gia phản ứng tráng bạc là HCHO ; HCOOH và HCOOCH=CH2


Câu 5:

Có thể phân biệt 3 lọ mất nhãn chứa: HCOOH ; CH3COOH ; C2H5OH với hóa chất nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án : D

không tan : C2H5OHtan : HCOOH ; CH3COOHto, CuOH2

  

không hòa tan: CH3COOHTạo kết tủa Cu2O : HCOOH

 

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận