Câu hỏi:

15/09/2019 17,124

Cho V lít dung dịch NaOH 0,3M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được kết tủa. Nung kết tủa này đến khối lượng không đổi thì được 1,02 gam chất rắn. Giá trị của V là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

• 0,3V mol NaOH + 0,04 mol Al2(SO4)3 → ↓ Al(OH)3

Nung ↓ → 0,01 mol Al2O3
→ nAl(OH)3 = 0,02 mol.

• TH1: NaOH hết

6NaOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

nNaOH = 0,02 × 3 = 0,06 mol

→ VNaOH = 0,06 : 0,3 = 0,2 lít.

• TH2: NaOH dư

6NaOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4 (*)

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O (**)

Theo (*) nNaOH = 0,04 × 6 = 0,24 mol; nAl(OH)3 = 0,04 × 2 = 0,08 mol.

Theo (**) nAl(OH)3 phản ứng = 0,08 - 0,02 = 0,06 mol

→ nNaOH = 0,06 mol

→ ∑nNaOH = 0,24 + 0,06 = 0,3 mol

→ VNaOH = 0,3 : 0,3 = 1 lít 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch là

Xem đáp án » 14/09/2019 57,558

Câu 2:

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào 100ml dung dịch AlCl3 2M thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của V là

Xem đáp án » 15/09/2019 19,157

Câu 3:

Cho 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M vào V ml dung dịch NaOH 0,1M. Thu được kết tủa nung tới khối lượng không đổi được 0,51 gam chất rắn. V là

Xem đáp án » 15/09/2019 15,913

Câu 4:

Trong một cốc đựng 200 ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc 200 ml dung dịch NaOH a M, được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Giá trị của a là

Xem đáp án » 15/09/2019 15,435

Câu 5:

Cho m gam Na vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,78 gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 15/09/2019 12,975

Câu 6:

Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 tác dụng với 25 ml dung dịch NaOH tạo ra được 0,78 gam kết tủa. Nồng độ mol của NaOH đã dùng là

Xem đáp án » 15/09/2019 12,121

Bình luận


Bình luận