50 bài tập về hidroxit lưỡng tính cơ bản có lời giải (P1)

  • 4721 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch là

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án A: thỏa mãn do khi NaOH dư sẽ hòa tan kết tủa Al(OH)3

Đáp án B: loại do NaOH dư không hòa tan được Cu(OH)2

Đáp án C sai do sau phản ứng vẫn còn Fe(OH)3

Đáp án D sai do sau phản ứng còn CaCO3 kết tủa


Câu 2:

Cho p mol Na[Al(OH)4] tác dụng với dung dịch chứa q mol HCl. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

Xem đáp án

Đáp án C

Na[Al(OH)4] + HCl = Al(OH3) + NaCl + H2OAl(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + H2O

Để thủ được kết tủa thì: nHCl<4nAl(OH)3  q< 4p pq >  14


Câu 5:

Cho m gam Kali vào 250ml dung dịch X chứa AlCl3 aM, sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí (ở đktc) và một lượng kết tủa. Tách kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án D               

m gam K (x mol) + 0,25a mol AlCl3 → 0,25 mol H2↑ + ↓. Nung ↓ → 0,05 mol Al2O3

Theo (*) nH2 = 1/2x = 0,25 → nK = 0,5 mol.

Theo (**) nKOH = 3 × nAlCl3 = 3 × 0,25a = 0,75a mol;

nAl(OH)3 = 0,25a mol.

Theo (***) nAl(OH)3 dư = 0,05 × 2 = 0,1 mol

→ nAl(OH)3 phản ứng = 0,25a - 0,1

→ nKOH = 0,25a - 0,1

→ ∑nKOH = 0,75a + 0,25a - 0,1 = 0,5 → a = 0,6


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

dũng nguyễn
22:13 - 18/06/2021

knknkn