50 bài tập về hidroxit lưỡng tính cơ bản có lời giải (P2)

  • 4594 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với dung dịch NaOH 0,5M thu được 7,8 gam kết tủa. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M lớn nhất dùng là

Xem đáp án

Đáp án C

• 0,5V mol NaOH + 0,2 mol AlCl3 → 0,1 mol ↓ Al(OH)3

• V lớn nhất khi NaOH dư

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl (*)

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O (**)

Theo (*) nNaOH = 0,2 × 3 = 0,6 mol; nAl(OH)3 = 0,2 mol.

Theo (**) nAl(OH)3 phản ứng = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol

→ nNaOH = 0,1 mol.

→ ∑nNaOH = 0,6 + 0,1 = 0,7 mol

→ CMNaOH = 0,7 : 0,5 = 1,4 M


Câu 3:

Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 0,78 gam kết tủa. Nồng độ mol nhỏ nhất của dung dịch NaOH đã dùng là

Xem đáp án

Đáp án A

Nồng độ NaOH nhỏ nhất là lượng NaOH đủ để kết tủa với 0,01 mol Al3+

nNaOH=0,01 . 3=0,03[NaOH]=0,030,2=0,15


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận