Câu hỏi:

14/09/2019 1,153

Cho p mol Na[Al(OH)4] tác dụng với dung dịch chứa q mol HCl. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Na[Al(OH)4] + HCl = Al(OH3) + NaCl + H2OAl(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + H2O

Để thủ được kết tủa thì: nHCl<4nAl(OH)3  q< 4p pq >  14

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch là

Xem đáp án » 14/09/2019 49,709

Câu 2:

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào 100ml dung dịch AlCl3 2M thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của V là

Xem đáp án » 15/09/2019 18,796

Câu 3:

Cho V lít dung dịch NaOH 0,3M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được kết tủa. Nung kết tủa này đến khối lượng không đổi thì được 1,02 gam chất rắn. Giá trị của V là

Xem đáp án » 15/09/2019 16,563

Câu 4:

Cho 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M vào V ml dung dịch NaOH 0,1M. Thu được kết tủa nung tới khối lượng không đổi được 0,51 gam chất rắn. V là

Xem đáp án » 15/09/2019 15,438

Câu 5:

Trong một cốc đựng 200 ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc 200 ml dung dịch NaOH a M, được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Giá trị của a là

Xem đáp án » 15/09/2019 14,877

Câu 6:

Cho m gam Na vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,78 gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 15/09/2019 12,442

Câu 7:

Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 tác dụng với 25 ml dung dịch NaOH tạo ra được 0,78 gam kết tủa. Nồng độ mol của NaOH đã dùng là

Xem đáp án » 15/09/2019 11,372

Bình luận


Bình luận