Câu hỏi:

16/09/2019 5,518

Cho ankan X có CTCT là: CH3 – CH(C2H5) – CH2– CH(CH3) – CH3

Tên gọi của X theo IUPAC là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gọi tên: số chỉ vị trí - tên nhánh + tên mạch chính + an.

Mạch chính là mạch dài nhất, có nhiều nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử cacbon thuộc mạch chính bắt đầu từ phía phân nhánh sớm hơn.

Gọi tên mạch nhánh (tên nhóm ankyl) theo thứ tự vần chữ cái. Số chỉ vị trí nhánh đặt ngay trước gạch nối với tên nhánh đó.

• Ta đánh số mạch C: C6H3-C5H2-C4H(CH3)-C3H2-C2H(CH3)-C1H3

→ Tên gọi: 2,4-ddimetylheexxan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án » 16/09/2019 186,500

Câu 2:

Cho ankan X có CTCT là CH3 – CH(C2H5) – CH2 – CH(CH3) – CH3

Tên gọi của X theo IUPAC là

Xem đáp án » 16/09/2019 78,585

Câu 3:

Ứng với CTPT C6H14 có bao nhiêu đồng phân mạch cacbon ?

Xem đáp án » 16/09/2019 77,005

Câu 4:

Ankan có những loại đồng phân nào?

Xem đáp án » 16/09/2019 73,727

Câu 5:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan ?

Xem đáp án » 16/09/2019 72,625

Câu 6:

Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

Xem đáp án » 16/09/2019 68,421

Câu 7:

Câu nào đúng khi nói về hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là

Xem đáp án » 16/09/2019 53,463

Bình luận


Bình luận