Câu hỏi:

15/05/2020 1,955

Phép lai tạo ra nhiều kiểu gen và nhiều kiểu hình nhất ở con lai là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại kiểu hình được xác định theo công thức nào?

Xem đáp án » 15/05/2020 11,609

Câu 2:

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập, trội lặn hoàn toàn thì tỉ lệ phân li kiểu hình được xác định theo công thức nào?

Xem đáp án » 15/05/2020 6,984

Câu 3:

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu gen được xác định theo công thức nào?

Xem đáp án » 15/05/2020 6,306

Câu 4:

Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì

Xem đáp án » 15/05/2020 5,120

Câu 5:

Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cho cá thể mang kiểu gen AabbDDEeFf tự thụ phấn thì số tổ hợp giao tử tối đa là

Xem đáp án » 15/05/2020 4,991

Câu 6:

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử được xác định theo công thức nào?

Xem đáp án » 15/05/2020 4,885

Câu 7:

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại kiểu gen được xác định theo công thức nào?

Xem đáp án » 15/05/2020 3,499

Bình luận


Bình luận