Câu hỏi:

15/05/2020 4,016

Bộ NST 2n = 48 là của loài:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số lượng NST trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài phản ánh

Xem đáp án » 15/05/2020 24,356

Câu 2:

Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

Xem đáp án » 15/05/2020 8,683

Câu 3:

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

Xem đáp án » 15/05/2020 7,755

Câu 4:

Chọn câu đúng trong số các câu sau:

 1. Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hoá của loài.

2. Các loài khác nhau luôn có bộ NST lưỡng bội với số lương không bằng nhau.

3. Trong tế bào sinh dưỡng NST luôn tồn tại từng cặp, do vậy số lượng NST sẽ luôn chẵn gọi là bộ NST lưỡng bội.

4. NST là sợ ngắn, bắt màu kiềm tính, thấy được dưới kính hiển vi khi phân bào.

Số phương án đúng là:

Xem đáp án » 15/05/2020 7,504

Câu 5:

Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

Xem đáp án » 15/05/2020 7,493

Câu 6:

Loại tế bào nào sau đây không có cặp NST tương đồng?

Xem đáp án » 15/05/2020 7,171

Câu 7:

Điều dưới đây đúng khi nói về tế bào sinh dưỡng của Ruồi giấm là:

Xem đáp án » 15/05/2020 6,653

Bình luận


Bình luận