Câu hỏi:

17/09/2019 14,040

Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Khối lượng este thu được khi hiệu suất phản ứng 60% là

Trả lời:

Đáp án: A

nCH3COOH = 0,5  mol ; nC2H5OH = 2 mol

CH3COOH    +   C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

=> Ancol dư , axit hết

=> neste = nCH3COOH

H% = 0,5.60% = 0,3 mol

=> mCH3COOC2H5 = 26,4g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lần lượt cần lấy để điều chế được 100 kg poli(metylmetacrylat) là bao nhiêu ? (Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt 80%)

Xem đáp án » 17/09/2019 16,973

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

Xem đáp án » 17/09/2019 13,581

Câu 3:

Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ

Xem đáp án » 17/09/2019 12,655

Câu 4:

Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat . Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là:

Xem đáp án » 17/09/2019 10,224

Câu 5:

Khi cho axit axetic phản ứng với axetilen ở điều kiện thích hợp ta thu được este có công thức là

Xem đáp án » 17/09/2019 8,940

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »