Câu hỏi:

18/09/2019 7,400

Một este hữu cơ đơn chức có thành phần khối lượng mC : mO = 9 : 8.Cho este trên tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu một muối có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Công thức cấu tạo đúng của este là:

Trả lời:

Đáp án: C

mC : mO = 9:8  => nC : nO = 3:2 mà este đơn chức

=> Este có chứa 3 cacbon  => Este là C3HxO2

Muối tạo thành chỉ có thể là HCOONa hoặc CH3COONa

+) Nếu muối là HCOONa  => C3HxO2 = 68. 37/41 = 61,37 (loại)

+) Nếu muối là CH3COONa  => C3HxO2 = 82. 37/41 = 74  

=> x = 6

=> Este là CH3COOCH3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là este của một axit hữu cơ đơn chức và rượu đơn chức. Để thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X người ta dùng 34,10 ml dung dịch - NaOH 10% có d = 1,1 gam/ml (lượng NaOH này dư 25% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng). Cho biết công thức cấu tạo của chất X?

Xem đáp án » 18/09/2019 7,554

Câu 2:

Cho 7,4 gam este X no, đơn chức phản ứng với AgNO3/NH3 thu đư­ợc 21,6 gam kết tủa. CTPT của este là gì?

Xem đáp án » 18/09/2019 5,974

Câu 3:

Hỗn hợp X gồm 2 este C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6,14 gam 2 muối và 3,68 gam rượu duy nhất có tỉ khối hơi so với oxi là 1,4375. CTPT của 2 este là gì?

Xem đáp án » 18/09/2019 5,207

Câu 4:

Cho hỗn hợp M gồm 2 hợp chất hữu cơ mạch thẳng X, Y (chỉ chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 8 gam NaOH thu được một rượu đơn chức và hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lượng rượu thu được cho tác dụng với Na dư tạo ra 2,24 lít khí (đktc). X, Y thuộc loại hợp chất gì?

Xem đáp án » 18/09/2019 4,218

Câu 5:

Để nhận biết hai chất béo: olein và panmitin. Người ta sẽ dùng dung dịch:

Xem đáp án » 18/09/2019 3,385

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »