Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản cực hay có lời giải (P2)

  • 3926 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

A là chất hữu cơ có thành phần nguyên tố là C, H, O và Cl. Khối lượng mol phân tử của A là 122,5 gam. Tỉ lệ số mol của C, H, O, Cl lần lượt là 4 : 7 : 2 : 1. Đem thủy phân A trong dung dịch xút thì thu được hai chất có thể cho được phản ứng tráng gương. A là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Công thức phân tử của A có dạng (C4H7O2Cl)n

Mà MA = 122,5  => n = 1  => A là C4H7O2Cl

Ta thấy : HCOOCHClCH2CH3  + 2NaOH à  HCOONa + C2H5CHO  + NaCl

Cả HCOONa và C2H5CHO  đều có phản ứng tráng gương


Câu 3:

Trong một phản ứng este hóa 20,8 gam axit malonic phản ứng được với m gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no mạch hở đồng đẳng liên tiếp, thu được 34,8 gam hỗn hợp ba este đa chức. Hai rượu trong hỗn hợp là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Gọi CT chung của 2 rượu là  R¯OH

HCOO-CH2-COOH  + 2 R¯OH  R¯OOCCH2COOR¯ + 2H2O

n malonic = 0,2 mol  => M este = 34,80,2= 174

=> R¯ = 36

 => Hai rượu là C2H5OH và C3H7OH


Câu 4:

Cho este  có CTPT C4H8O2. Sản phẩm thuỷ phân hoàn toàn X trong môi tr­ường kiềm dư­  cho tác dụng với Na d­ư thu đ­ược 2,24 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn X thu đư­ợc bao nhiêu gam CO2 (đktc) ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Cứ 1 mol este tạo ra 1 mol ancol mà n ancol = 2nH2 = 0,2 mol

=> n este = 0,2 mol => nCO2 = 0,2.4 = 0,8 mol

=> mCO2 = 35,2 g


Câu 5:

Cho 7,4 gam este X no, đơn chức phản ứng với AgNO3/NH3 thu đư­ợc 21,6 gam kết tủa. CTPT của este là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Este X có phản ứng tráng gương  => X có dạng HCOOR

nAg = 0,2 mol  => nX = 0,1 mol  => MX = 74  => R = 29 (C2H5-)

=> X là HCOOC2H5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận