Câu hỏi:

18/09/2019 253

A là chất hữu cơ có thành phần nguyên tố là C, H, O và Cl. Khối lượng mol phân tử của A là 122,5 gam. Tỉ lệ số mol của C, H, O, Cl lần lượt là 4 : 7 : 2 : 1. Đem thủy phân A trong dung dịch xút thì thu được hai chất có thể cho được phản ứng tráng gương. A là:

Trả lời:

Đáp án: D

Công thức phân tử của A có dạng (C4H7O2Cl)n

Mà MA = 122,5  => n = 1  => A là C4H7O2Cl

Ta thấy : HCOOCHClCH2CH3  + 2NaOH à  HCOONa + C2H5CHO  + NaCl

Cả HCOONa và C2H5CHO  đều có phản ứng tráng gương

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là este của một axit hữu cơ đơn chức và rượu đơn chức. Để thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X người ta dùng 34,10 ml dung dịch - NaOH 10% có d = 1,1 gam/ml (lượng NaOH này dư 25% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng). Cho biết công thức cấu tạo của chất X?

Xem đáp án » 18/09/2019 6,281

Câu 2:

Một este hữu cơ đơn chức có thành phần khối lượng mC : mO = 9 : 8.Cho este trên tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu một muối có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Công thức cấu tạo đúng của este là:

Xem đáp án » 18/09/2019 5,860

Câu 3:

Cho 7,4 gam este X no, đơn chức phản ứng với AgNO3/NH3 thu đư­ợc 21,6 gam kết tủa. CTPT của este là gì?

Xem đáp án » 18/09/2019 4,451

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm 2 este C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6,14 gam 2 muối và 3,68 gam rượu duy nhất có tỉ khối hơi so với oxi là 1,4375. CTPT của 2 este là gì?

Xem đáp án » 18/09/2019 4,387

Câu 5:

Cho hỗn hợp M gồm 2 hợp chất hữu cơ mạch thẳng X, Y (chỉ chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 8 gam NaOH thu được một rượu đơn chức và hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lượng rượu thu được cho tác dụng với Na dư tạo ra 2,24 lít khí (đktc). X, Y thuộc loại hợp chất gì?

Xem đáp án » 18/09/2019 3,326

Câu 6:

Để nhận biết hai chất béo: olein và panmitin. Người ta sẽ dùng dung dịch:

Xem đáp án » 18/09/2019 2,457

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »