Bài tập xác định số mắt xích (P2)

  • 19638 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Peptit X được tạo thành từ các α-aminoaxit no, mạch hở, chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,59 gam X bằng lượng oxi vừa đủ thu được 11,07 gam hỗn hợp sản phẩm gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp sản phẩm này qua bình chứa axit sunfuric đặc dư thì thấy giảm 2,61 gam. Nếu đem thuỷ phân hoàn toàn 1 mol X cần dùng vừa hết bao nhiêu mol KOH ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trước hết, bảo toàn khối lượng có ngay mO2nO2= 0,2025 mol.

► Quy về đipeptit để giải quyết bài toán: 2Xm + (m – 2).H2O → mX2

Với việc đốt đipeptit dạng như trên là lợi thế số mol CO2 bằng H2O.

♦ Bảo toàn O có: nđipeptit = [(0,145 + x) × 3 – 0,2025 × 2] ÷ 3 = x + 0,01 mol.

||→ mđipeptit = 4,59 + 18x = 14 × (0,145 + x) + (x + 0,01) × 76 → x = 0,025 mol.

suy ngược → nđipeptit = 0,035 mol. có tỉ lệ: m ÷ (m – 2) = 0,035 ÷ 0,025 = 7 : 5 → m = 7.

Vậy, X là heptapeptit, có nghĩa là thủy phân 1 mol X sẽ cần 7 mol KOH


Câu 4:

Đipeptit X và tetrapeptit Y đều được tạo thành từ 1 amino axit no (trong phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 19,8 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 33,45 gam muối. Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y cần dùng số mol O2 là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

• Giả sử amino axit thu được là H2NRCOOH

X + 2HCl + H2O → 2ClH3NRCOOH

Đặt nH2O = x mol → nHCl = 2x mol

Ta có mX + mHCl + mH2O = mClH3NRCOOH→ 19,8 + 2x × 36,5 + x × 18 = 33,45 → x = 0,15 mol

nR = 0,15 × 2 = 0,3 mol → MClH3NRCOOH = 38,5 + 14 + MR + 45 = 33,45 : 0,3 → R là -CH2-

→ A là C2H5O2N

• Y + 3H2O → 4C3H7O2N

→ Y có dạng C2H5O2N4-3H2OC8H14O5N4

C8H14O5N4 + 9 O2  8 CO2 + 7 H2O + 2N2

nY = 0,1 mol → nO2 = 0,9 mol


Câu 5:

X và Y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với NaOH (lấy dư 20%), sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam chất rắn ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

0,1 mol X3 cần 0,05 mol H2O để chuyển thành 0,15 mol đipeptit X2

Khi đó, đốt 0,15 mol X2 thu được 40,5 + 0,05 × 18 – 0,15 × 28 = 37,2 gam CO2 + H2Ocùng số mol

||→ CO2 = H2O = Ans ÷ 62 = 0,6 mol ||→ số Cđipeptit X2 = 4 → α-amino axit là Gly C2H5NO2.

||→ Thủy phân 0,15 mol Y6 ↔ 0,9 mol Y1C2H5NO2cần 0,9 mol NaOH

→ 0,9 mol muối C2H4NO2Na và lấy dư 0,18 mol NaOH

||→ mrn = 0,9 × (75 + 22) + 0,18 × 40 = 94,5 gam.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận