5.2. Dạng câu mệnh đề - phát biểu (P1)

  • 19540 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây là sai

Xem đáp án

Chọn đáp án B

• Protein là những polipeptit cao phẩn tử có phân tử khối từ vài chục đến vài triệu, được tạo thành từ các gốc α-amino axit, axit nucleic, lipit,...→ Đáp án A đúng.

• Khi đun nóng protein với axit hoặc kiềm thì nó sẽ bị thủy phân thành α-amino axit → Đáp án B là đáp án sai

• Protein là chất cao phân tử còn lipit thường có phân tử khối nhỏ nên không là chất cao phân tử → Đáp án C đúng

• Phân tử protein do chuỗi polipeptit tạo nên, còn phân tử polipeptit tạo thành từ các mắt xích amino axit → Đáp án D đúng.


Câu 2:

Phát biểu không đúng là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Cho dung dịch các chất sau: saccarozơ, glucozơ, Gly–Ala, lòng trắng trứng, axit axetic, ancol etylic. Chọn phát biểu sai về các chất trên. 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Xét các phát biểu:

A. đúng. có 4 chất tác dụng được Cu(OH)2 là: saccarozơ; glucozơ

(phản ứng của ancol đa chức); lòng trắng trứng (phản ứng màu biure)

và axit axetic (2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O).

B. đúng. chỉ có axit axetic CH3COOH, pH < 7 làm quỳ tím ngả đỏ.

C. sai. chỉ có Gly–Ala và lòng trắng trứng (đipeptit và protein) thủy phân trong môi trường kiềm.

trong môi trường axit, chúng cũng bị thủy phân, ngoài ra saccarozơ (đisaccarit)

cũng bị thủy phân → phát biểu D đúng. Theo yêu cầu


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Phát biểu không đúng là? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

các phát biểu A, C, D đều đúng theo định nghĩa.

B sai vì phân tử đipeptit chỉ có 1 liên kết pepit chỉ chứa 1 nhóm CO–NH mà thôi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận