2.4. Xác định liên kết peptit

  • 19508 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cấu tạo của chất nào sau đây không chứa liên kết peptit trong phân tử ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Lipt là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,.. hầu hết chúng đều là các este phức tạp → Lipit không chứa liên kết peptit trong phân tử


Câu 2:

Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit? 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Trong các chất sau: đipeptit glyxylalanin H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH(1), nilon-6,6 (-NH-[CH2]6-NH-CO- [CH2]4 - CO-)n (2) , tơ lapsan (-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O-)n , chất có liên kết peptit là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Chất có liên kết peptit chỉ có 1, còn lại đều không phải, do không thoản mãn 2 điều kiện là liên kết giữa CO và NH của 2 α−amino axit


Câu 5:

Peptit X tạo bởi n phân tử α–aminoaxit no mạch hở mà phân tử đều có một nhóm cacboxyl và một nhóm amino thì trong phân tử có 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

n+1 nguyên tử O.

C. n-1 mắt xích, n nguyên tử N và n nguyên tử O.  

D. n+1 mắt xích, n +1


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận