Bài tập đốt cháy

  • 19650 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở, thu đượcN2,  H2O  và 4 mol CO2. Số đồng phân cấu tạo của X là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ta có số cacbon trong peptit = nCO2 ÷ nPeptit = 4 ÷ 1 = 4.

X là đipeptit Gly–Gly và cũng là đồng phân duy nhất của X


Câu 2:

Trùng ngưng glyxin thu được tripeptit X. Đốt cháy m gam X được 1,05 gam nitơ. m có giá trị là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Có MX=3MGly-2MH2O=3.75-2.18=189,nN2=1,0528=0,0375molnX=23nN2=0,025mol m=0,025.189=4,725gam


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở được tạo thành từ amino axit no A chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thì thu được b mol CO2 và c mol nước. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Công thức tổng quát của X là CnH2n+2-aNaOa+1

Đốt 1 mol X tạo n mol CO2 và (n+1 - 0,5a) mol H2O

nCO2 - nH2O = 3,5n → n - ( n+ 1- 0,5a ) = 3,5 → a = 9

Số liên kết peptit trong X là 8


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn a mol một peptit X được tạo thành từ amino axit no A chỉ chứa một nhóm axit, một nhóm amin thì thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b-c = 4a. Số liên kết peptit trong X là. 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Gọi công thức của A là CnH2n+1NO2

Gọi số mắt xích của peptit là x mol → X có dạng CnxH2nx-x +2NxOx+1

Có b-c = 4a → nx - (nx- 0,5x+1) = 4 → x = 10 


Câu 5:

X và Y lần lượt là tripeptit và tetrapeptit tạo thành từ 1 loại aminoaxit no mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Đốt cháy 0,1 mol Y thu được CO2, H2O N2 trong đó tổng khối lượng CO2H2O  là 47,8 gam. Nếu đốt 0,1 mol X cần bao nhiêu mol O2

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Gọi công thức của amino aixt là CnH2n+1NO2

Công thức của Y là C4nH8n-2N4O5

C4nH8n-2N4O5+ O2 → 4nCO2 + (4n-1) H2O  + N2

mCO2 +mH2O = 47, 8 → 0,1.4n. 44 + 0,1.( 4n-1) . 18 = 47,8 → n = 2

Đốt cháy 0,1 mol X có công thức C6H11N3O4

C6H11N3O4+ 6,75O2 → 6CO2+ 5,5 H2O + 1,5N2

nO2 = 6,75.0,1 = 0,675 mol.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận